GF Referat 170222

Referat

 

Ordinær Generalforsamling

den 22. februar 2017.

Referent: Annette Perkild

Punkt 1

Valg af dirigent

Lone Søgaard

Punkt 2

Formandens beretning

Formandens beretning ind her : (Mangler overdragelse fra formanden)

 

Spørgsmål til beretningen:

Der blev spurgt til om rideklubben er blevet opsagt?

Formanden Sarah kunne oplyse, at det er den ikke.

Endvidere blev der spurgt til om der er en dialog med Hanne og Rene om det?

Formanden kunne oplyse, at det er der. Endvidere kunne formanden oplyse, at det giver nogle andre muligheder for klubbens øvrige medlemmer, når rideskolen er lukket.

 

Herefter blev formandens beretning godkendt.

 

Punkt 3

Det reviderede Regnskab for 2016 og budget for 2017 fremlægges.

Kasseren Louise, gennemgik årets regnskab, som betyder, at der er et lille underskud, svarenden til indkøb af ny spring – og aglitybane.

Endvidere har der ikke har været de starter som klubben plejer, at afvikle, derfor syntes regnskabet, at være ok.

 

Spørgsmål til rengskabet.

Hvad skyldes kontingent faldet? Sammenhold med, at kontingent i budget 2017 er det samme som sidste år?.

Svar, kasseren kunne oplyse, at der har været udmeldelser og at kontingent til DRF i buget burde nok være mindre. Vi er pt. 137 medlemmer heraf ca. 20 rideskolebørn.

 

Spørgsmål, får rideklubben ikke penge fra OK mere?

Svar fra kasseren, pengene er brugt til præmier og er således med under præmier.

Opfordring, at man melder sit nuværende OK kort til Rideklubben FAK eller hvis man opretter et nyt kort hos OK, så tilmeld sig som Rideklubben FAK.

 

Spørgsmål, udgifter til gravering skulle man ikke selv betale for det? Svar, dem der har vundet klubmesterskabet for 2016 skal selv sørge for, at indgraverer i pokalerne inden aflevering.

 

Herefter blev regnskabet godkendt.

 

Punkt 4

Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslår:

Kontingent forbliver uændret.

Rykkergebyr: 100 kr.

Vedtaget

Punkt 5

Behandling af indkomne forslag

 

Forslag

Der kan være behov for, at klubbens bestyrelse skal træffe beslutninger der normalt skal sanktioneres af klubbens generalforsamling.

For at give klubbens bestyrelse handlerum til at kunne træffe nødvendige beslutninger på klubbens vegne, foreslår undertegnede, at der indarbejdes en midlertidige vedtægtsbestemmelser med følgende ordlyd:

” I perioden fra ordinær generalforsamling i 2017 til ordinær generalforsamling i 2018, meddeles klubbens bestyrelse mandat til at varetage klubbens interesser i forhold til at sikre fremadrettede aktiviteter, herunder beslutninger om klubbens hjemsted.

Efter ordinær generalforsamling 2018 vil nærværende paragraf bortfalde, og kan udgå af klubbens

vedtægtsbestemmelser uden vedtagelse på klubbens ordinære generalforsamling”

/Louise Larsø

 

 

Tillæg til forslaget, Tillæg til forslaget, en evt. ændring af rideklubbens driftsted, skal i høringen pr. mail hos samtlige medlemmer, i tilfælde af indsigelse udsendes en elektronisk afstemning hos samtlige medlemmer, inden bestyrelsen træffer en endelig beslutning.

 

Louise fortalte om baggrunden for dette forslag, det var, at give den kommende bestyrelse et bedre grundlag for arbejde, det vil gøre tingene lidt lettere.

Og med dette forslag undgik man, at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

 

Der var en livlig dialog omkring forslaget.

 

Der var et flertal for, at der skal ske information til medlemmer, om en evt. ændring altså en høringsfase.

Nogle medlemmer kunne ikke se, hvad problemet med en ekstraordinær generalforsamling, det syntes nemt, der skal indkaldes 14 dage før og kan foregå på hestevang, det behøver ikke være i lejede lokaler.

 

Der blev spurgt til om det er undersøgt at rideklubben kan flyttes over kommunegrænsen, hertil kunne Louise fra bestyrelsen oplyse, at hun havde undersøgt det, men det havde den pågældende kommune ikke hørt om før, endvidere kunne Pia Løkkegård oplyse, at tilskud skal søges i marts måned.

 

Der blev spurgt til om der var en agenda med det her forslag?

 

Johnny fra bestyrelsen kunne oplyse, at der er ingen agenda, med det indkommende forslag, blot mulighed for bestyrelsen om et råderum.

 

Jens løkkegård, der skal være et handlerum for bestyrelsen.

 

Charlotte Morton spørg igen ,om der er en agenda, Louise fra bestyrelsen svarer, at det er der ikke.

 

Der blev under drøftelserne enighed om, at der skulle være et tillæg til forslaget om, at samtlige medlemmer skal høres inden bestyrelsen træffer en beslutning om ændring af rideklubbens driftssted, der blev derfor under generalforsamlingen udarbejdet et tillæg til forslaget og det er med i afstemningen.

 

Forslaget blev vedtaget inkl. Tillægget med 15 for og 2 i mod.

 

Punkt 6

Bestyrelsens forslag:

Ændringer i vedtægterne:

§9:

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler, og varetager klubbens tarv på bedste måde.

 

Foreningens formand og kasserer meddeles fuldmagt til at alene kunne foretage økonomiske dispositioner på vegne af foreningen.

 

Alle dispositioner over 10.000 kr. skal godkendes af bestyrelsen inden de dispositionsberettigede disponere over midlerne på foreningens vegne.

 

Vedtaget

Punkt 7

Valg af formand/kasserer:

Formand: Sarah Louise Avaldorff Haagensen, ikke på valg

Kasserer: Louise Stadager Larsø, på valg, modtager genvalg

 

 

 

 

Louise Valgt

 

Punkt 8

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter:

Bestyrelsesmedlemmer:

Charlotte Welsøe, ikke på valg

Johnny Borregaard, ikke på valg

Lone Reumert, ikke på valg

Mia Ingerslev Loft, ønsker at udtræde af bestyrelsen

Michelle Knudsen, på valg, modtager genvalg

Michael Juul Jensen, på valg, ønsker ikke genvalg

Annette Perkild, på valg, ønsker ikke genvalg

 

Herudover er der, 2 suppleantposter.

 

Junior repræsentant:

Junior suppleant:

 

 

 

 

 

 

 

Helle Nielsen

Sarah lawetz

Vivian Lillie

 

 

 

Ingen

 

Laura Jensen

Amalie Morten, Kathrine Liv Poulsen

Punkt 9

Valg af 2 revisorer og revisorsuppleanter

Lorens Jensen

Charlotte Morton

Jens Mikkelsen

Punkt 10

Valg af formand for diverse udvalg:

Stævneudvalg

Aktivitetsudvalg

Kantine udvalg

PR & sponser udvalg

It og webudvalg

 

Falkens Venner

 

 

 

Sarah, Vivian, Sarah L, Helle

Charlotte, Lise, Juniorerne

Lisette, Charlotte

Stævneudvalget

Johnny, jens

 

Birgitte – der er blevet taget initiativ, til at der skal være arrangementer for alle, mulighederne er mange og det har ikke noget med hest at gøre, Sussi, Kit, Tine og Hans, er nu med i bestyrelsen.

 

Punkt 11

Eventuelt

Gitte – modtager ikke altid mails.

Louise – vil kigger på det igen, håber problemet nu er løst, da rideklubben har fået ny platform

 

Spørgsmål om der kan sendes nyhedsmail… Jens Lykkegaard har mange ideer til, hvordan det skal løses

Sarah fra bestyrelsen oplyser, at det ikke kan loves, at der kommer noget fast.

 

Birgitte spørg til om årsberetning kommer på mail, det oplyses, at den komme til at være med i referatet.

 

Birgitte spørg til svar på mail, som er sendt til bestyrelsen omkring dækning af holdstarter, hertil kunne Louise bekalge, at der ikke var sendt svar, men at det er besluttet, at der ikke gives til holdstarter, det oplyses at det kan tages med i den nye bestyrelse.

 

 

Sarah: alle henvendelser skal ske til falkens bestyrelsesmail, via hjemmesiden.

 

Forslag om billeder af bestyrelsesmedlemmer på hjemmesiden.

 

KONTAKT

 

Rideklubben Falkens's hjemsted er på Hestevang Ridecenter & Stutteri.

Tel: +45 4246 2113

Medlemsskab foregår ved fast bankoverførsel på konto 1551-0006632831.

 

Cafeteria, efteranmeldelser og andre engangsydelser kan betales via MobilePay på +45 4246 2113.

© Copyright 2017. All Rights Reserved.